„RASTIEME   S ČSOB“

 

 

   Ciele projektu:

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je skvalitnenie vonkajšieho prostredia pre deti v základnej škole a rozvoj pohybových zručností detí.

 

Poslanie projektu:
Vytvorenie komunity a spolupráce rodičia – škola – deti.

 

Hlavný cieľ projektu chceme dosiahnuť naplnením čiastkových cieľov:

-       vytvorenie tímu aktívnych dobrovoľníkov zo skupiny pedagógov a detí pre vytvorenie krajšieho prostredia školského dvora a zmysluplného využívania voľného času detí

-       rozvoj zručností dobrovoľníckej skupiny v oblasti koordinovania aktivít a projektového manažmentu

-       zvýšenie záujmu detí a mládeže zo základnej školy o pobyt vonku – na čerstvom vzduchu a rozvoj pohybových aktivít

-       zmysluplné trávenie voľného času v krajšom prostredí

 

Stručné informácie o projekte:

    Miesto realizácie projektu: Základná škola s materskou školou Česká 10, Bratislava

 

    Východisko a očakávané výsledky:

Za budovou základnej školy na školskom dvore sa nachádza asfaltová plocha a pieskovisko so šmykľavkou a preliezkou, ktoré sú zastarané. Túto plochu od zatrávnenej plochy a políčok na školskom pozemku oddeľuje betónový múrik s plotom. Vzhľadom k tomu, že deti trávia veľa času vonku, či už v rámci školského klubu detí alebo pri starostlivosti o zeleň, radi by sme odstránili plot a revitalizovali tento betónový múrik. Ideálnym riešením by bolo pokrytie múrika drevenými doskami, a tým vytvorenie lavičiek, na ktoré si deti môžu sadnúť v čase veľkej prestávky, ktorú trávia na školskom dvore a v čase pobytu detí na školskom dvore v rámci aktivít v školskom klube detí.

Brigádnické dni detí a rodičov, ako spojené aktivity pri  revitalizácii múrika budú prebiehať formou pomoci rodičov a dobrovoľníkov, ktorí natrú drevené dosky pripevnené na múriku. Tento deň prispeje ku vzájomnému spoznaniu rodičov participujúcich na projekte a zároveň sa vytvoria nové priateľstvá medzi deťmi základnej školy.

Skultúrnenie priestoru školského dvora by sme doplnili zakúpením drevenej hernej zostavy, primeranej veku, umiestnenej pri pieskovisku.

Publicita projektu bude zameraná na prezentáciu nového priestoru pre deti.